ادرس شعبات :

شعبه ۱:

خیابان پانزده خرداد ،بازار بین الحرمین ،روبه روی کتابخانه ملک ،پلاک ۳۴

تلفن :۰۲۱۵۵۸۹۶۷۴۵

شعبه ۲:

خیابان پانزده خرداد ،بازار بین الحرمین ،کوچه بانک صادرات ،پلاک ۱۱

تلفن :۰۲۱۵۵۸۰۰۶۷۸

شعبه ۳ :

خیابان پانزده خرداد ،بازار بین الحرمین ،نبش پاساژ مجید ،پلاک ۱۱۳

تلفن:۰۲۱۵۵۵۹۳۶۳۴