پدیده مدرن نساجی و مد تاکنون با ظهور دگرگونی های بدیع و خلاقانه در شمار واسطه های زیبا شناسی در قرن جدید به شمار می آید.

از این رو شاید بتوان ادعا کرد گروه صنعتی گل نقش طاووس به نسبت پیشینه خود در قیاس با دیگر صنایع فعال از رشد و گسترشی چشمگیر برخوردار بوده است و توانسته به طور همیشگی خود را با دگرگونی های مربوط به این حوزه و فناوری هماهنگ کرده و همواره در راه رشد و تعالی قدم بردارد .

بدین سان مفتخریم در حال حاضر به عنوان عضوی کوچک با هدف در کنار هم ارائه دادن گونه های متفاوت نساجی ،استمرار این حرکت و پویایی آن در مسیر کشف نگاه های تازه باشیم.

در اینکه این تلاش تا چه اندازه موفق و موثر خواهد افتاد باید چشم به دور نمای حرکت های آینده داشت.

همچون هر تلاشی تازه برای نو شدن و رویشی دوباره

گروه صنعتی گل نقش طاووس